Visie & Missie

Met haar visie en missie maakt de NVAO duidelijk wat zij wil bereiken

Visie

De NVAO streeft naar een transparant, open en duurzaam archeologisch bestel. Een bestel waarin alle betrokkenen effectief, respectvol en plezierig samenwerken in het realiseren van wettelijk voorgeschreven en maatschappelijk relevant onderzoek. Met als doel het menselijke bestaan in vroeger tijden scherper in beeld te brengen als een inspirerende identiteitsdimensie van het heden. De NVAO is er bovendien van overtuigd dat dit streven sterk is gediend met een stabiel en vruchtbaar ondernemingsklimaat.

Missie

  1. De NVAO neemt initiatieven om te komen tot heldere, pragmatische en doelmatige wet- en regelgeving voor de vergunninghouders. De vereniging claimt daartoe ook posities en verricht lobbywerk bij overheden en kwaliteitsorganisaties.
  2. Als belangenvereniging van professionele ondernemers maakt de NVAO aanspraak op een actieve, unieke en essentiƫle bijdrage in de formulering en evaluatie van overheidsbeleid en de beleidsuitvoering inzake vergunninghouders, om gezamenlijk te komen tot een beter product.
  3. De NVAO bespreekt de eigen standpunten overtuigend in de media en met beslissers en stakeholders in het politieke bestuur, de ruimtelijke ordening en de eigen branche.
  4. De NVAO neemt initiatieven om de positie van de leden t.o.v. hun opdrachtgevers te verbeteren en juridisch te verhelderen.
  5. De NVAO stimuleert de ontwikkeling van een sterk en open kennisplatform voor alle ondernemers en niet-ondernemers die zich betrokken weten bij het archeologisch bestel.
  6. De NVAO neemt initiatieven om de resultaten van archeologisch onderzoek toegankelijk te maken voor de eigen branche en de dialoog daarover met de universiteiten te stimuleren.
  7. De NVAO neemt vanuit een ondernemende optiek initiatieven om het brede publiek stelselmatig en attractief te informeren over het eigen archeologische onderzoek.

Downloaden