Links

Wet- en regelgeving archeologie

Op 1.9.2007 zijn de Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ) en het daarop gebaseerde Besluit archeologische monumentenzorg (BAMZ) van kracht geworden. Hiermee zijn de uitgangspunten van het Verdrag van Malta (1992) in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van archeologisch onderzoek. Met de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg is de Monumentenwet 1988 ook gewijzigd.

Beleid en controle

Overige spelers en algemene informatie

  • Amateur-archeologen leveren een belangrijke bijdrage aan het archeologisch onderzoek in Nederland. Veel van hen, ongeveer 2400, hebben zich aangesloten bij de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) die inmiddels al ruim 50 jaar bestaat. Over het gehele land verspreid zijn er regionale afdelingen en werkgroepen met eigen activiteiten. De leden assisteren bedrijven en gemeenten veelvuldig bij archeologische werkzaamheden.
  • Het Convent van Gemeentelijk Archeologen (CGA) behartigt de belangen van het archeologisch erfgoed in de Nederlandse gemeenten.
  • In het E-depot Nederlandse Archeologie (EDNA) zijn de digitale bestanden opgeslagen met onderzoeksgegevens van Nederlandse archeologen. Het zijn bestanden met primaire archeologische gegevens van opgravingen, regionale verkenningen en materiaalstudies. Het gaat daarbij vooral om afgeronde en gepubliceerde onderzoeksresultaten, waarvan de auteur(s) hun basisgegevens toegankelijk hebben gemaakt voor andere wetenschappers.
  • De zogenaamde EVC-regeling (Erkenning Verworven Competenties) is bedoeld voor personen die op basis van hun ervaring en prestaties door het werkveld als gekwalificeerd worden beschouwd, maar die niet de juiste vooropleiding hebben voor de status van KNA archeoloog of KNA senior archeoloog. ┬áIn de BAMZ is een universitaire vooropleiding in de archeologie verplicht gesteld.
  • De Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) is een gezamenlijk product van alle partijen in het archeologische veld (universitaire archeologie, monumentenzorg, gemeentelijk- en provinciaal archeologen, bedrijven) en is ontwikkeld voor al het archeologische onderzoek op het Nederlands grondgebied.
  • De Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA) behartigt de belangen en de kwaliteiten van de individuele archeoloog.
  • In de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn alle gemeenten vertegenwoordigd. De VNG adviseert de gemeenten in het uitvoeren van het archeologisch beleid.

Overige links