Over de NVAO

Algemene informatie over de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven
 

De NVAO is de branchevereniging van de archeologische opgravingsbedrijven in Nederland. Het lidmaatschap is voorbehouden aan bedrijven die het gehele pakket van vergunningplichtig archeologisch onderzoek kunnen aanbieden. De leden hebben een opgravingsvergunning conform artikel 45 van de Monumentenwet 1988.

De NVAO behartigt de belangen van haar leden binnen het archeologische bestel. De commerciële archeologische markt bestaat sinds oktober 2001 en is nog altijd onderhevig aan veranderingen en knelpunten.

De NVAO is gesprekspartner van alle relevante instanties, waaronder de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), het IPO, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), het Centraal College van Deskundigen-archeologie (CCvD), de Erfgoedinspectie (EGI), de provinciale archeologische depots, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de AWN.

 

Profiel

Service aan de leden

 • Permanente bereikbaarheid van een back-office
 • Onderhouden van deze website die ook de bronnen/het archief van de vereniging bevat (alleen voor leden)
 • Ondersteuning en bemiddeling bij branche-gerelateerde problemen van individuele leden. Voorbeelden: EVC-traject, deponering, concurrentievervalsing, Erfgoedinspectie, etc..

Branchebrede inspanningen

 • Branchebrede inbreng in nationale besteldiscussies
 • Vertegenwoordiging van de belangen van gravende bedrijven bij RCE, SIKB, Erfgoedinspectie
 • Oplossen van branchebrede knelpunten
 • Stimuleren van branchegerelateerd veiligheids- en arbobeleid
 • Genereren van branchegerelateerde kengetallen
 • Werken naar een helder en eenduidig archeologiebeleid in den lande
 • Versterken van elkaars kwaliteiten door intercollegiale intervisie (i.o.)
 • Bevorderen van onvoorwaardelijke kennisdeling
 • Bevorderen van professionele ketenintegratie (opdrachtgevers, uitvoerders en handhavers)