Partners

AWN-samenwerking op bedrijfsniveau

Op 1 maart 2012 hebben alle individuele NVAO-bedrijven – met de verwachte uitzondering van Arcadis – een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de AWN-Vereniging van vrijwilligers in de Archeologie. De samenwerking behelst de wederzijdse uitwisseling van informatie en van kennis en vaardigheden. Ook afspraken over het gebruik van veiligheidskleding en over de evaluatie van gezamenlijke projecten, behoren tot de overeenkomst.

AWN-samenwerking op bestuursniveau

Op 12 januari 2012 zijn de lang voorbereide samenwerkingsovereenkomsten getekend tussen de AWN-Vereniging van vrijwilligers in de archeologie enerzijds en de ondernemerskoepels NVAO en VOiA anderzijds.

Zittend vlnr: C. Leeflang, T. van de Rijdt, J. van den Bosch. Staand: W. Schennink, H. van der Velde, C. Witteveen, A. de Vries, K,. Daleboudt en F. van de Beemt. Fotograaf: C. van ‘t Veen

Tegelijkertijd zijn modelovereenkomsten uitgereikt die de relatie regelen tussen de AWN en afzonderlijke NVAO/VOiA-bedrijven en die tussen bedrijven en vrijwilligers die op commerciële projecten meedraaien. De eerste gesprekken tussen AWN en NVAO hierover dateren van najaar 2010.

Op het hoogste niveau zijnen er de gelijkluidende overeenkomsten tussen de AWN enerzijds en de NVAO en de VOiA anderzijds. De organisaties hebben afgesproken elkaar zo goed mogelijk bij te staan in de voorbereiding, de logistiek en de evaluatie van de inzet van vrijwilligers. Ook deskundigheidsbevordering is een belangrijk thema.
In december van elk jaar komt er een jaarplan met nieuwe doelen voor het volgende jaar.

Een niveau dieper ligt de overeenkomst waarbij de AWN en afzonderlijke bedrijven afspreken met elkaar in zee te gaan. Deze is gedetailleerder dan de eerste omdat logistieke aspecten er belangrijker zijn. Hoe werft een bedrijf AWN-vrijwilligers? Wie zijn de contactpersonen? Wie verzorgt welke veiligheidskleding? Hoe wordt de inzet van vrijwilligers geëvalueerd?, enzovoorts.

Op het niveau van de projectuitvoering zijn er tenslotte twee overeenkomsten die de relatie regelen tussen het bedrijf en de vrijwilliger. Er zijn twee versies, een korte en een lange. De korte (de vrijwilligersverklaring) is bedoeld voor vrijwilligers die alleen af entoe meedraaien op een opgraving of in een depot of archief. De uitgebreidere overeenkomst is er voor AWN’ers die langduriger meedraaien.

Alleen de overeenkomst op het hoogste (bestuurs-)niveau ligt momenteel al vast, de overige zullen functioneren als modellen die – op grond van praktische ervaringen, wetswijzigingen, en dergelijke – van tijd tot tijd kunnen worden aangepast. Ze worden centraal bijgehouden en kunnen, met de nieuwste wijzigingen, worden gedownload van de sites van de AWN, de NVAO en de VOiA.

De samenwerking ligt in het verlengde van het advies van de Raad voor Cultuur van 2011 aan de staatssecretaris van OCW om het maatschappelijke draagvlak van de archeologie te verbreden en invulling te geven aan artikel 9 van het Verdrag van Malta.

Onderstaande (model-)overeenkomsten zijn op bestuursniveau geaccordeerd: